Hlavní změny pro podnikatele a živnostníky v roce 2022

» Zvýšení slevy na poplatníka z 27 840 Kč na 30 840 Kč.
» Nová výše paušální daně pro živnostníky v částce 5 994 Kč. V této částce je zahrnuta záloha na minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, záloha na minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč a záloha na daň z příjmů ve výši
rovných 100 Kč. V případě splnění podmínek pro vstup do režimu paušální daně, mohou OSVČ podat oznámení o vstupu
do tohoto režimu do 10. ledna 2022. Online formulář najdete na www.mfcr.cz/oznameni. Jestli se vám paušální daň vyplatí, si
můžete spočítat na www.mfcr.cz/kalkulacka.
» Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ hlavní činnost činí 9 728 Kč, tomu odpovídá záloha (29,2 %) ve výši 2 841 Kč.
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ vedlejší činí 3 892 Kč, tomu odpovídá záloha 1 137 Kč. Vyměřovací základ pro
OSVČ v paušálním režimu bude činit 11 188 Kč, pojistné bude činit 3 267 Kč.
» Minimální mzda se zvýší na 16 200 Kč. Odpovídajícím způsobem budou navýšeny i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro
příslušné skupiny prací. Změna bude mít s ohledem na znění ustanovení § 117 zákoníku práce vliv i na příplatek za práci ve
ztíženém pracovním prostředí, neboť ten má pro podnikatelskou (mzdovou) sféru činit nejméně 10 % částky stanovené jako
základní sazba minimální mzdy.
» Možnost předávat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání
u příslušného finančního úřadu.
» Zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových a zahřívaných tabákových výrobků o 5 %. (Současně začne období doprodeje cigaret a zahřívaných tabákových výrobků s tabákovou nálepkou odpovídající „staré sazbě daně, tj. označené písmenem
„F“. V případě cigaret činí toto období tři měsíce, u zahřívaných tabákových výrobků pak šest měsíců. Následně bude možné
spotřebitelům nabízet již pouze výrobky s tabákovou nálepkou označenou písmenem „G“ zahrnující novou, vyšší sazbu
spotřební daně.)
» Úprava vzorů formulářů v rámci těchto vyhlášek: Vyhláška č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční;
Vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí; Vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky; Vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových
podáních pro daně z příjmů, ve znění vyhlášky č. 335/2021 Sb.
» Pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům dojde k aktualizaci: a) výše náhrady za používání silničních motorových vozidel, b) průměrné ceny pohonných hmot a c) výše stravného. Jedná se o každoroční pravidelnou aktualizaci na
základě zmocnění v § 189 odst. 1 zákoníku práce.
» Novela zákona o silničním provozu přináší změny i pro podnikatele. Kupř. změna ve vymezení skupin řidičských oprávnění AM a B1, nově i umožněno držitelům řidičského oprávnění skupiny C řídit i vozidla skupiny T (traktory), zákaz požívání
alkoholických nápojů a jiných návykových látek přepravovanými osobami, které se mohou aktivně podílet na jízdě vozidla,
(zejm. dopad na provozování tzv. beer biků), možnost označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče, které jeho
řidiči v naléhavých případech usnadní parkování. Došlo i k navýšení horní hranice sazby pokuty ukládané příkazem na místě
řidiči, který odmítne podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, a to z 30 000 Kč na 100 000 Kč.
» Dochází také k očekávané změně u zvláštního režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o DPH. V souladu s judikaturou
Soudního dvora Evropské unie vzniká povinnost přiznat DPH již přijetím zálohy na platbu za cestovní službu.
» Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým fyzické osoby uplatňují nárok na vrácení daně z tzv. zelené nafty, se
budou podávat pouze elektronicky. Toto platí pro daňové povinnosti za zdaňovací období od 1. ledna 2022.
» Zařazení Agrární komory České republiky mezi tzv. CzechPOINTy (podání, ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy a další úkony bude možné učinit, respektive získat např. v sídlech okresních agrárních komor).
» Od 1. ledna 2022 mohou nově probíhat kontroly dovozců ohledně plnění povinnosti stanovené nařízením EP a Rady (EU)
2017/821, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu,
jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí. Kontroly dovozců dle zákona
provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu.
» Nově bude mít poskytovatel služby přístupu k internetu povinnost zajistit, aby každý účastník na svou žádost mohl změnit
poskytovatele služby přístupu k internetu tak, aby byla zajištěna kontinuita poskytovaných služeb, pokud je to technicky
možné.
» Upravuje se situace, kdy balíček obsahuje alespoň službu přístupu k internetu nebo veřejně dostupnou interpersonální komunikační službu založenou na číslech a další službu, např. balíček obsahující volání, internet a IPTV. V zájmu zachování možnosti
snadno změnit poskytovatele by spotřebitelé neměli být nuceni setrvat u jednoho poskytovatele tím, že by museli využívat
pouze část služeb z balíčku. Proto se stanoví, že pokud má spotřebitel právo ukončit smlouvu ke kterékoli složce balíčku,
má právo ukončit smlouvu ke všem složkám balíčku.
» Držitelům řidičského oprávnění skupiny C se umožňuje řídit i vozidla skupiny T (traktory).
» Nová sleva na dani z příjmů pro fyzické i právnické osoby za zastavení exekuce, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou
oprávněnému ve zdaňovacím období přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let před 1. ledna 2022 z důvodu, že v těchto třech
letech nebyla tato pohledávka vymožena ani z části. Výše náhrady je 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství