Možnost financování malých a středních podniků

„Junckerův balíček“

Vyhledávaným zdrojem financí pro MSP byly a jsou finanční prostředky z evropských fondů. Jednalo se jak o přímé financování podnikatelských záměrů, tak i o podporu vědy a výzkumu. Novinkou je v České republice možnost financování v rámci tzv. „Junckerova balíčku“. Zatím čtyři banky u nás poskytují tyto druhy financování, jmenovitě Česká spořitelna, Equa bank, Komerční banka a Českomoravská záložní a rozvojová banka. Většina podnikatelů však o této možnosti dosud neví. V roce 2020 již bude končit čerpání z evropských strukturálních fondů, které bylo využíváno hlavně středními a většími podniky. Náročná administrativa spolu s nepřehledností dotací znamenala pro malé podniky ve velkém procentu nedostupnou variantu. Otázkou pak zůstávají evropské zdroje pro segment MSP po roce 2020. Ať již se jedná o zdroje z Evropského fondu strategických investic, Evropského investičního fondu či jiné, je třeba zdůraznit, že čerpání těchto prostředků je důležité upravit na míru potřebám MSP s důrazem na jednoduchost administrace. V opačném případě se stane využití finančních zdrojů pro segment MSP obtížné nebo téměř nedostupné.