Možnost financování malých a středních podniků

“Junckerův balíček”

Vyhledávaným zdrojem financí pro MSP byly a jsou finanční prostředky z evropských fondů. Jednalo se jak o přímé financování podnikatelských záměrů, tak i o podporu vědy a výzkumu. Novinkou je v České republice možnost financování v rámci tzv. „Junckerova balíčku“. Zatím čtyři banky u nás poskytují tyto druhy financování, jmenovitě Česká spořitelna, Equa bank, Komerční banka a Českomoravská záložní a rozvojová banka. Většina podnikatelů však o této možnosti dosud neví. V roce 2020 již bude končit čerpání z evropských strukturálních fondů, které bylo využíváno hlavně středními a většími podniky. Náročná administrativa spolu s nepřehledností dotací znamenala pro malé podniky ve velkém procentu nedostupnou variantu. Otázkou pak zůstávají evropské zdroje pro segment MSP po roce 2020. Ať již se jedná o zdroje z Evropského fondu strategických investic, Evropského investičního fondu či jiné, je třeba zdůraznit, že čerpání těchto prostředků je důležité upravit na míru potřebám MSP s důrazem na jednoduchost administrace. V opačném případě se stane využití finančních zdrojů pro segment MSP obtížné nebo téměř nedostupné.

Evropská kamionová doprava na TOTALním rozcestí: legislativa, bezpečnost a regulace

Unie MSP ČR jako partner společnosti TOTAL Česká republika srdečně zve své členy na konferenci! REGISTRACE ZDE

Silniční doprava je stále více vystavena nejrůznějším tlakům jak ze strany evropské legislativy zaměřené na plnění ekologických, technických a sociálních normativů, tak i ze strany zákazníků s ohledem na ceny za realizaci přeprav. Souběžně s těmito tlaky sílí každoročně vliv trestné činnosti v podobě působení velmi dobře organizovaných mezinárodních gangů, jejichž cílem je působit dopravcům i vlastníkům zboží vysoké majetkové škody krádežemi nejen vlastního zboží, ale mnohdy i drahé dopravní techniky.

Všechny tyto vlivy vyúsťují logicky ve snahu dopravních společností optimalizovat provoz svých flotil s cílem dosahovat maximální efektivitu při využívání stále nedostupnější lidské pracovní síly, maximalizovat úspory veškerých provozních nákladů a minimalizovat rizika včetně hledání způsobů jejich vhodného zajištění.

Společnost TOTAL Česká republika, spolehlivý dodavatel paliv a maziv pro dopravní techniku ve spolupráci se společností Reliant GROUP si dovolují pozvat vás na odbornou konferenci Evropská kamionová doprava na TOTALním rozcestí: legislativa, bezpečnost a regulace určenou pro vrcholové manažery a majitele společností podnikajících v logistice a v silniční nákladní dopravě.

Na konferenci vystoupí Martin Staněk, obchodní ředitel společnosti RAAL Trans, zástupce Policejního presidia ČR, Martin Slečka ze společnosti SATUM Czech, specialista na pojištění rizik v dopravě, či zástupce poskytovatele flotilového servisu, společnosti KALT. Klíčovým speakerem konference bude Mgr. Martin Laipold, advokát a specialista na dopravní právo.

Program zde

 

Pražská burza otevřela program pro MSP

START je trhem pro menší inovativní společnosti s hodnotou od velikosti 1 mil. €, které chtějí získat nový kapitál, případně jejichž majitelé chtějí částečně nebo zcela ze stávajícího podnikání vystoupit a kapitalizovat tak svoji dosavadní činnost. Výhodou STARTu oproti jiným obdobným trhům v Evropě jsou minimální náklady na straně emitenta. Cena nového kapitálu se tak stává konkurenceschopnou jakékoliv jiné formě financování nebo exitu.

Trh pro menší firmy

  • 1 mil. € < celková hodnota < 80 mil. €
  • Zjednodušený prospekt, české účetní standardy, nezávislá analýza
  • Flexibilní možnost opakovaného úpisu

START nepřináší možnosti jen emitentům, ale i investorům. Zaměřuje se zejména na profesionální investory, kteří se chtějí stát partnery úspěšných společností nabízených na trhu a chtějí v takových společnostech dosáhnout významných podílů nebo úplné kontroly. Investoři se rekrutují z řad zkušených a kapitálově silných individuálních investorů nebo z řad fondů soukromého nebo venture kapitálu.

Investoři

  • Kapitálově silní investoři s vysokou tolerancí k riziku
  • Minimální investice cca. 0,5 mil. Kč
  • Business angels, PE, VC

Obchodování na trhu START není kontinuální jako na jiných trzích pražské burzy, ale jedná se o aukci, která probíhá 4x v roce, v předem stanovených dnech, tzv. START Days. Do této aukce se firmy, které mají zájem o získání kapitálu nebo prodej části nebo celku firmy, či kombinaci navýšení a prodeje, hlásí. V průběhu aukce se potkává nabídka emitenta s poptávkou ze strany investorů. Aby byla pravděpodobnost úspěšné aukce zvýšena, je nutné nechat investory nahlédnout do firmy a prezentovat její současnou situaci a budoucí plány. V rámci START Days bude mít každá společnost, která se uchází o přízeň investorů poprvé nebo již je na trhu START obchodována, možnost prezentace pro investory – a to jak formou videokonference přenášené registrovaným investorům přes stránky trhu START nebo přímo, v místě konání aukce (místo bude vždy oznámeno spolu s termínem aukce)

Více na stránkách PXSTART

 

 

Členové Unie malých a středních podniků ČR jsou znepokojeni problémy s čerpání EU fondů pro firmy

Poslední zprávy o zastavení 114 miliard v rámci operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost, programu určeného pro české firmy, podniky znepokojuje.

„Samotná pozastavení programu OPPIK je řešitelný problém. Jedná se „pouze“ o pozastavení certifikace, to znamená zpětné proplácení peněz Bruselem České republice u projektů, které hradí rozpočet MPO. Firmy by tak „pouhé“ pozastavení nemuseli pocítit. Ale jen za podmínky, že problém zjištěný audity bude rychle vyřešen a také, že nedojde k dalším posunům výzev pro podniky. Harmonogram výzev z programu OPPIK se často posouvá o celé měsíce. Další zpožďování výzev je pro podniky nepřijatelné. Mohlo by ohrozit celý proces dočerpání prostředků ze zdrojů EU. Proto doufám, že MPO problém s pozastavením certifikace nepromítne do posunu výzev. Na to jsou firmy již alergické,“ uvedl místopředseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.

Z bleskového průzkumu Unie malých a středních podniků mezi 300 firmami vyplývá, že firmy v první řadě vidí jako problém posouvání výzev (53% firem). Jako druhý významný problém vidí podniky obtížnost a nepředvídatelnost pravidel jednotlivých programů (32% firem). Mezi ostatní významné problémy firmy řadí zrušení státního Seed fondu, který MPO připravuje již od roku 2012, zatím bez výsledku.

„Problém, který firmy řadí na druhé místo je obtížnost a nepředvídatelnost pravidel programů. Tohoto problému se obává plných 32% firem. Závažnost tohoto tématu se opět ukázal při zpětném zpochybnění metodiky výkladu pravidel u 456 podniků, které přijaly dotaci z programu ICT (informační a komunikační technologie). Dopis, že do proplácených pozic z programu se nezapočítávají již dříve vytvořená pracovní místa, byl pro firmy, které projekty realizují již měsíce či roky, studenou sprchou. Dají se očekávat žaloby firem. Pokud došlo ze strany ministerstva k chybné interpretaci pravidel, je třeba se k problému postavit čelem a uhradit chybu z národních zdrojů,“ říká místopředseda Unie malých a středních podniků David Šeich.

Třetí problém zmiňovaný firmami je zrušení státního Seed fondu v gesci MPO. Tato komplikace se týká především technologických firem, které na spuštění Seed Fondu čekají již od roku 2013. V dubnu 2013 bylo zahájeno výběrové řízení na správce státního fondu, následně bylo po řadě peripetií v dubnu 2014 zrušeno. Byl přijat nový koncept a MPO vybralo vlastní management fondu. Následně po opakovaném výběrovém řízení na management byl projekt NIF (Národní inovační fond) definitivně ukončen.

„Od existence NIF se očekávala podpora start-upových projektů jako motoru inovací. Česká republika si technologické inovace zvolila ve všech svých strategických dokumentech jako prioritu. Firmy očekávaly, že NIF začne již ve druhém čtvrtletí letošního roku investovat do technologických firem, Namísto toho byl bez náhrady zrušen. Očekáváme od MPO rychlé náhradní řešení,“ shrnuje místopředseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.

Konference «Investiční možnosti Moskevské oblasti»

Unie MSP ČR jako partner konference «Investiční možnosti Moskevské oblasti» Vás srdečně zve dne 27. dubna 2018 od 9:30 hodin do prostor Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na adrese: Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1. 

Konference se koná v rámci oficiální návštěvy vlády Moskevské oblasti. Pořadatelem je partner Rusko–Česká smíšená obchodní komora ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, Obchodním zastoupením Ruské federace v České republice.

Cílem návštěvy a akcí je: prezentace investičního potenciálu Moskevské oblasti a podpora potenciálních českých investorů, hledání partnerů pro realizaci projektů a programů na území Moskevské oblasti, jednaní s českými společnostmi, informování představitelů českého byznysu o prioritních oblastech investičních kooperací nebo spolupráce.

Na závěr konference je možnost krátkého osobního setkání s místopředsedou vlády Moskevské oblasti, ministrem investic a inovací Denisem Bucajevem.

Jazyk konferenci – český a ruský účast je zdarma

Registrujte se prosím na e-mailové adrese: info@rckomora.cz  nejpozději do 20. dubna 2018. V přihlášce prosím uveďte jméno účastníka, funkce, název společnosti a kontaktní údaje.

Program konference «Investiční možnosti Moskevské oblasti»

Datum:  27. 04. 2018, 9:30 – 14:00

Místo konání: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na adrese: Politických vězňů 20, Praha 1                                                                       

09:00 – 10:00             – registrace účastníků

10:00 – 10:05             – Vladimir Ermakov – předseda Rusko-české smíšené obchodní komory, úvodní slovo

10:05 – 10:10             – Sergej Stupar – obchodní rada RF v ČR, uvítací proslov

10 :10 – 11:15            – Prezentace investičního potenciálu Moskevské oblasti  «Московская область – комфортный российский регион для бизнеса. Возможности развития бизнеса чешских компаний»

  • Bucajev Denis – místopředseda vlády Moskevské oblasti, ministr investic a inovací Moskevské oblasti
  • Loginov Anton – náměstek ministra investic a inovací Moskevské oblasti
  • Byčkov Kirill – výkonný ředitel  «Korporace rozvoje Moskevské oblasti»

11:15 – 11:45             Prezentace speciální ekonomické zóny «GDP Quadrat»

                                     – Evdokimova Ekaterina – řídicí partner společnosti

11:45 – 12:15             Prezentace farmaceutické společnosti «ZiO Zdorovje»

                                     – Safonov Nikolaj – generální ředitel

12:15 – 12:30             – Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federaci

                                     – Mgr. Martin Pospíšil – ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

12:30 – 12:45             – Finanční podpora českého exportu

12:45 – 14:00             – B2B setkaní

Oběd ve formě rautu

Návrh výjimky pro malé podnikatele: Místo #EET speciální účtenky od ministerstva

Ministerstvo financí již připravilo novelu zákona o evidenci tržeb, kterou mimo jiné reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, který část evidence v prosinci zrušil. Nově chce ministerstvo zavést výjimku (tzv. zvláštní režim) pro podnikatele s nízkými příjmy, kteří nejsou plátci DPH. Konkrétně by se týkala neplátců DPH, kteří nemají více než jednoho zaměstnance a zároveň jejich příjmy z evidovaných tržeb nepřesahují za posledních 12 kalendářních měsíců 200 000 korun a počet evidovaných tržeb za posledních 12 kalendářních měsíců nepřesahuje 500.

Tito podnikatelé by sice dostali výjimku z EET, ale evidenci by se úplně nevyhnuli. Museli by totiž využívat papírové účtenky poskytnuté ministerstvem financí a jednou měsíčně posílat finanční správě údaje o tržbách. Podnikatel by pak nesměl vydávat jiné účtenky než od ministerstva.

Více textu na:

https://www.podnikatel.cz/clanky/navrh-vyjimky-pro-male-podnikatele-misto-eet-specialni-uctenky-od-ministerstva/

Lednové setkání na zámku odstartovalo pravidelná networking setkávání členů, partnerů a hostů Unie MSP CR

Praha, 1. 2. 2018: Unie malých a středních podniků ČR z.s. odstartovala novoročním setkáním členů, partnerů a hostů spolku na zámku Panství Dlouhá Lhota další pravidelná networking setkávání podnikatelů pro rok 2018. Setkávání se pořádají za účelem navázání bližších obchodních kontaktů, předání si znalostí a zkušeností.

 

Setkání se uskutečnilo dne 31. ledna 2018 od 17 hodin v příjemném prostředí zámku Panství Dlouhá Lhota. Hosté si mohli prohlédnout historickou budovu zámku, kde byli ubytováni. Program setkání byl odstartován úvodní krátkou prezentací a diskuzí hostů u kulatého stolu, kde byly představeny hlavní okruhy aktivit spolku pro rok 2018 a nabídnuty možnosti do jejich aktivního zapojení. Program pak pokračoval tříchodovou večeří ve vyhlášené restauraci a ukončen byl ochutnávkou vína v místním vinném sklípku. Hosté se zde vzájemně informovali o chystaných projektech a záměrech a vyměnili si cenné obchodní zkušenosti v neformálním, příjemném prostředí zámeckého areálu.

 

Další setkání podnikatelů, partnerů a hostů je plánováno na začátku měsíce března v Praze. Detaily dalšího setkání budou upřesněny na stránkách.

116822122

Minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění 2018 vzrostou o více než stovku

Minimální zálohy opět vzrostou

Nařízení vlády 343/2017 Sb., stanovilo od 1. ledna 2018 údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2018. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2018 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2016 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za první pololetí roku 2017 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2016 a koeficientu nárůstu za první pololetí 2017 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2017, ze které se vychází pro stanovení důchodů v roce 2018

Více z textu zde:

https://www.podnikatel.cz/clanky/minimalni-zalohy-osvc-na-socialni-pojisteni-2018-vzrostou-o-vice-nez-stovku/

Velký rozcestník změn v roce 2018, které se dotknou podnikatelů

Daň z příjmů

Ačkoli byly některé změny, které přinesl daňový balíček, platné již pro rok 2017 (například vyšší daňové zvýhodnění na druhé a na třetí a každé další dítě), řada opatření začíná platit až letos.

Mění se podmínky uplatnění slevy na invaliditu

Až od zdaňovacího období 2018 se mění podmínky pro uplatnění slevy z titulu držitele průkazu ZTP/P a přiznání invalidity. Nově bude rozhodující okamžik jejich přiznání a ne okamžik vydání průkazu nebo pobírání invalidity, jako je tomu dnes. Změny se návazně projeví i při uplatnění zvýšené slevy na manželku a zvýšeném daňovém zvýhodnění.

Mění se limit pro srážkovou daň

Stejně tak až od příštího zdaňovacího období platí nový limit pro zdanění srážkovou daní. Pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč) se stanovuje obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, tj. budou podléhat srážkové dani ve výši 15 % a neprojeví se v obecném základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob….

Více textu na:

https://www.podnikatel.cz/clanky/velky-rozcestnik-zmen-v-roce-2018-ktere-se-dotknou-podnikatelu/

Unie malých a středních podniků ČR podporuje projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání“

Rozšíření odpovědného přístupu k zadávání veřejných zakázek mezi zadavateli je cílem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání“. Projekt podporuje i Unie malých a středních podniků ČR. Jde o to, aby ve veřejných zakázkách nebylo zohledňováno pouze běžně užívané kritérium nejnižší ceny, ale aby byla reflektována i konkrétní společenská, ekonomická nebo environmentální témata.

Může jít o podporu malých a středních podniků, podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, získávání praxe či zvyšování dovedností, dodržování důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, zohledňování aspektů etického nakupování nebo také o snížení zátěže životního prostředí.

Zohledňování potřeb malých a středních podniků při zadávání veřejných zakázek je zakotveno ve směrnici EU o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU), a to zejména článcích 78 a 124. Zadávat veřejné zakázky dle principů (společensky) odpovědného veřejného zadávání umožňuje také zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, do kterého byla směrnice přenesena. Zadavatelé veřejných zakázek mohou udělat taková opatření, aby zpřístupnili zadávací řízení malým a středním firmám a zvýšili tak pravděpodobnost úspěchu těchto subjektů. Jedná se o konkrétní kroky vedoucí k dosažitelnosti podmínek veřejných zakázek pro MSP, vyváženosti kritéria ceny a kvality, zejména pak kroky vedoucí ke snížení administrativních nároků účasti v řízení, dělení veřejné zakázky na části, které mohou menší firmy snadněji plnit, využití dynamického nákupního systému nebo zlepšení komunikace s podnikatelskou komunitou.

Projekt Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání (www.sovz.cz) poskytuje zdarma školení, materiály a konzultace veřejným zadavatelům, kteří mají zájem ať už o téma podpory malých a středních podniků ve veřejných zakázkách nebo o řešení jiné ekonomické, sociální či environmentální problematiky. Mimo jiné se v rámci projektu jednou ročně koná konference  o aktuálních trendech a praxi v odpovědném veřejném zadávání. Začátkem roku 2018 bude vycházet publikace o odpovědném zadávání určená dodavatelům veřejných zakázek (i těm potenciálním) a bude ke stažení na webu projektu. Více informací o možnostech podpory malých a středních podniků ve veřejných zakázkách najdete na stránkách: http://sovz.cz/temata/podpora-msp-v-zadavani-verejnych-zakazek/.