Náměty na zlepšení čerpání z praxe od podnikatelů, kteří přišli do styku se špatně nastaveným čerpáním dotací POVEZ II– Podpora odborného vzdělávání

Unie malých a středních podniků kritizuje nastavené podmínky čerpání dotace POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání, které poskytuje MPSV a procesují jednotlivé úřady práce. Cílovou skupinou jsou malé a střední výrobní firmy. Dotace je zaměřena na vzdělávání především dělníků a rozděluje 1 – 1,5 Mld CZK ročně. Čerpala se úspěšně až do minulého období pod podobnými projekty se stejným názvem, nebo jako projekty „Vzdělávejte se pro růst“.

Po nových změnách v posledních 2 letech se čerpání výrazně zhoršilo, jelikož změny přinesly při čerpání v praxi negativní dopad pro podnikatele. Shromáždili jsme informace od několika firem, které se setkaly v praxi s těmito bariérami:

4 největší bariéry čerpání POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání:

  1. Limit pro výběrové řízení byl snížen proti zákonu už na 400 000 CZK.

Problém je, že podle zákona má být VŘ (výběrové řízení) až od 2 mil., ale u této dotace se to zpřísnilo už na 400 tis CZK a tato povinnost je ukotvena v Obecných pravidlech pro OP Z (Operační program Zaměstnanost). Tím se zvýšila několikanásobně administrativní práce pro úředníky, podnikatele, agentury, pro všechny. Přičemž čerpaná částka je tak malá, že se to podnikatelům nevyplácí. Není možnost podvádění, jelikož z úřadů práce chodí na školení pravidelně kontroly. Podnikatel je schopen si vybrat dodavatele sám kvalitně. Je v jeho zájmu, aby školení mělo smysl, když uvolňuje pracovníky na hodiny z výroby.

Řešením by tedy mohlo být zvýšit limit pro VŘ nad 2 mil zakázky, dodržet zákon.

  1. Sčítání zakázek pro VŘ (výběrové řízení) v celém projektu POVEZ II – tj. cca v 7 letém období.

V minulém období platilo, že pokud podnikatel v jednom kalendářním roce dostal 1 mil. dotaci na vzdělání, musel dělat VŘ. Pokud ale další rok čerpal pouze 100 tis, tak další VŘ už dělat nemusel, to bylo rozumné.

Kritizovaná změna je, že se částky budou sčítat v celém 7letém období. Takže např. jeden rok bude podnikatel čerpat 2 mil. s VŘ, druhý rok zažádá pouze o 100 tis, ale stejně musí opět udělat VŘ v režimu „nad 2 mil.“. Je to neopodstatněná, zbytečná změna přidávající podnikatelům další administrativní práci.

ŘEŠENÍ – opět počítat částky zakázek pro účely VŘ po rocích zvlášť, jako to bylo v minulém období.

  1. Kriminalizace bez možnosti sjednání nápravy.

Proces je nesmírně složitý, mnoho administrativních kroků musí být splněno pro schválení a využití dotace na vzdělání. Při tomto množství je přirozené, že  podnikatelé mohou dělat i neúmyslné administrativní chyby. Úřad však zpřísnil reakce na chyby trestními oznámeními, kdy podnikatel je rovnou zván na policii a tam vysvětluje neúmyslnou chybu. Mnoho podnikatelů si proto čerpání této dotace raději rozmyslí.

ŘEŠENÍ – nastavit proces s těmito nástroji. Pokud se stane chyba tak,

a/ zavolat/napsat a požádat o opravu

b/ upozornit na pokutu v případě překročení lhůty

c/ pokuta

  1. Přístup úředníků.

Úředníci bohužel v mnoha případech v praxi nerozumí metodice a ani problematice VŘ a proto žadatele varují před částkami vyššími než je 400 tis Kč, aby nemuselo proběhnout VŘ. Úkolem úřadu práce je totiž posoudit (stanoveno metodikou), jestli bylo VŘ provedeno správně, a to je pro mnohé z úředníků komplikované. Proto nejasnosti a i drobné chyby, které se dají ihned uvést na pravou míru či opravit, řeší raději blokací a zákazem školení. Díky tomu se dotace drolí na malé zakázky po 100 tis Kč. Administrativa je ale pořád stejně náročná.

ŘEŠENÍ – trénovat přístup úředníků a hlavně proškolit úředníky v potřebných znalostech, neboť poskytují službu podnikatelům, kteří zaměstnávají pracovník se vším rizikem a starostmi a tím pomáhají úřadu práce snižovat nezaměstnanost. Chyby se dějí, vždy je nutné počítat s lidským chybovým faktorem a úředníci by měli mít za úkol pomáhat chyby odstranit a ne trestat. Zodpovědnost za výběrové řízení nechat na žadateli a posouzení výběrového řízení na kompetentním orgánu kdykoliv během povinného období.

4. Neexistence hromadného podávání žádostí pro celorepublikové firmy, které podávají do 2 a více krajů zároveň.

V České republice je relativně hodně firem, které mají pobočky nejen v jednom kraji, ale třeba až v 10 krajích. Neexistuje však možnost hromadného jednotného podání, proto se musí žádost podat např. 10x, a pak o tom rozhoduje 10 úřednic. V těchto případech vyniknou rozdíly mezi jednotlivými ÚP jak jednotlivými názory, tak koordinací termínů či požadavky.

V praxi to probíhá tak, že zaměstnavatel naplánuje školení pro např. 3 skupiny lidí z celé ČR a toto školení musí pro účely žádosti rozdělit podle toho, odkud jeho lidé jsou (např. 3 lidé jsou z Brna – žádá o poměrnou část Brno, 2 jsou z Olomouce, žádá o poměrnou část Olomouc atd.)

Každá žádost má svoje přílohy, svoje bezdlužnosti a svoje podpisy. V některých situacích se dostanete až na 100 podpisů. Je-li schváleno, nastává druhá část– do každého kraje musíte vyrobit speciální harmonogramy a jiné přílohy pro konkrétní lidi. Skupiny sice máte 3, ale pokud jsou lidé z 11 krajů, vyrábíte 11 harmonogramů. Objem dokumentů a podpisů je opět enormní. Dále pokračujete podpisem Dohod s Úřadem práce. Úřady práce vyžadují osobní podpis – takže „podepisovači“ mají dvě možnosti – dají někomu plnou moc, což v některých případech z různých důvodů nechtějí, nebo si udělají road show po ČR a celé to objedou. Na každém ÚP absolvují totéž – podepíší stejný dokument.

Je to „ každý pes, jiná ves“, nedává to smysl, je to obrovská ztráta času, neefektivní a stejně se to nakonec nepovede, protože než to schválí poslední, tak to u první propadne. ÚP to „lišácky“ vyřešil v 3.vlně tak, že znemožnil podávání více než 5 aktivit, takže pokud máte 3 skupiny lidí v 11 krajích, máte smůlu, dotace pro vás prostě není.

ŘEŠENÍ- zavést hromadné podávání a schvalování žádostí pro větší firmy, které podávají žádosti do dvou a více krajů.

 

 

 

Jak je to s DPH, když firma poskytuje služby mimo země EU?

Jsme česká firma, plátci DPH a chceme poskytovat konektivitu k internetu do země mimo EU. Fakturovat budeme zahraniční firmě. Bude fakturace s DPH, nebo bez DPH? A bude částka vstupovat do přiznání k DPH a na jaký řádek?

Pokud jde o uvedenou službu, při jejím poskytování osobě povinné k dani (podnikatelskému subjektu) bude místo plnění určeno dle základního pravidla, tj. dle § 9 odst. 1 zákona o DPH. To znamená, že jde o službu s místem plnění v zemi sídla odběratele. Z hlediska uplatňování DPH v tuzemsku se nejedná o předmět české DPH. Budete vystavovat faktury bez DPH, ale rovněž budete uvádět dané plnění do ř. 26 daňového přiznání.

Jiná (ovšem výjimečná) situace by nastala, pokud by váš odběratel byl zároveň registrován jako plátce DPH v tuzemsku (u českého FÚ) a ZÁROVEŇ ke skutečnému užití nebo spotřebě služby by docházelo taktéž v tuzemsku. Potom by šlo a tuzemské zdanitelné plnění, fakturovali byste včetně DPH a plnění by se uvádělo do ř. 1 DP.

Text informací zde:

https://www.podnikatel.cz/clanky/jak-je-to-s-dph-kdyz-firma-poskytuje-sluzby-mimo-zeme-eu/

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatelem zákona je Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento zákon zasáhne do současného podnikání v oblasti cestovního ruchu. Návrh zákona předpokládá, že cestovní kanceláře budou povinny hradit příspěvky do garančního fondu. U prodeje zájezdů se tak bude jednat jen o minimální dodatečný náklad. Pro garanční fond není nutné uvažovat extrémně obezřetnou variantou nepostačitelnosti – jako např. jedenkrát za 200 let (s touto hranicí pracuje regulace v pojišťovnictví Solvency II). Příspěvek tak bude představovat jen minimální dodatečný náklad. Pro zprostředkovatele spojených cestovních služeb půjde o novou regulaci a tudíž i o nové náklady finanční a časové.

text návrhu zákona zde:

http://www.psp.cz/doc/00/13/28/00132895.pdf

Nové prohlášení k dani

Očekávaný nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je zveřejněn. Použije se poprvé od roku 2018. Jednou ze změn z takzvaného daňového balíčku (novela zákona o daních z příjmů) je možnost učinit daňové prohlášení k dani elektronicky. Z toho důvodu byl vydán nový tiskopis Prohlášení poplatníka z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor číslo 26. Prohlášení bude možné i nadále činit dosavadním způsobem, tj. předkládat tiskopis v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě (případně kombinací obou). Správce daně bude rovněž akceptovat předepsané doklady k prokazování nároku na odečet nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění v elektronické podobě. K elektronickému prohlášení k dani by měli zaměstnavatelé stanovit např. vnitřním předpisem organizace bližší podmínky, za kterých takto mohou zaměstnanci učinit…

text prohlášení zde:

https://www.podnikatel.cz/clanky/nove-prohlaseni-k-dani-pisemne-elektronicky-a-maximalne-na-rok/

Je EET v souladu s ústavou?

Návrh na zrušení celého zákona o evidenci tržeb nebo jeho částí byl podán k Ústavnímu soudu letos v létě. 41 poslanců ODS a členů poslaneckého klubu TOP 09 v ústavní stížnosti napadají zákon mimo jiné s tím, že zatěžuje malé podnikatele.

Jak prohlásil pro Českou televizi předseda Ústavního soudu PAVEL RYCHECKÝ, zda je EET v souladu s ústavu či nikoli, oznámí Ústavní soud v polovině prosince. Naznačil však, že soudci vybírají ze dvou variant.

Text stížnosti na:

https://www.podnikatel.cz/clanky/je-eet-v-souladu-s-ustavou-vime-termin-kdy-soud-rozhodne/

PODNIKATELÉ S VÝZVOU ODBORŮ NA ZVYŠOVÁNÍ MEZD NESOUHLASÍ

Praha, 15. 9. 2017: Unie malých a středních podniků ČR vidí v prohlášení Českomoravské komory odborových svazů a jejího předsedy Josefa Středuly o potřebě zvýšit mzdy v podnikovém sektoru o 8-10 procent jako nátlakové, “předvolební” vyjádření. Také vláda nedala dobrý příklad zvýšením mezd ve státním sektoru o 10 % bez jakékoli analýzy efektivity a produktivity práce státního sektoru.

Předseda Unie malých a středních podniků ČR, Mgr. David ŠEICH, k tomu uvádí: “Zvýšení mezd ve státním sektoru vládou o 10 % v předvolební době vytváří nekalou konkurenci podnikatelskému sektoru, který musí zvyšovat mezd vždy jen v souvislosti s produktivitou práce. To vláda nemusí, protože rozděluje cizí peníze vybrané z daní podnikatelů. Současně tlak odborů a jejího předsedy pana Středuly na zvyšování mezd v podnicích plošně je zcela mimo ekonomickou realitu. V některých podnicích může dojít i k většímu růstu mezd, než je požadovaných 8-10 procent, vždy to závisí na efektivitě podniku a produktivitě práce jeho zaměstnanců. Žádné plošné výzvy na zvyšování mezd zaměstnancům v minulosti zaměstnancům peníze do kapes nepřivedly. Jakékoli výzvy k plošnému zvyšování mezd v podnikatelském sektoru jsou jen hlučným, viditelným a zbytečným gestem.“

Unie malých a středních podniků poukazuje na to, že českým podnikatelům se podařilo vytvořit 350 tisíc nových pracovních míst. Požadavek růstu mezd odborů v minulém roce o 5,5 procent byl nakonec samotnou podnikatelskou sférou překročen.

Průzkum: Čerpání z evropských fondů stále vázne 79% českých podnikatelů hodnotí čerpání EU fondů pro podniky jako pomalé

Praha, 25. ledna 2017 – Bleskový průzkum sdružení Unie malých a středních podniků (SME UNION), se soustředil na to, jak čeští podnikatelé hodnotí systém čerpání z evropských fondů. Z průzkumu vyplynulo, že čerpání stále velmi vázne, pro 79% českých podnikatelů je dokonce velmi pomalé a zkostnatělé.

Na základě lednového průzkumu, který byl realizován mezi 650 českými firmami, bylo také zjištěno, že i přes sliby zjednodušení celého procesu čerpání, celkem 59% podnikatelů považuje složitost žádostí za hlavní překážku. 56% dotazovaných podniků uvádí jako další problém parametry, které musí firma pro získání dotace splnit. Patří mezi ně například dokládání limitace u úspor energie dle velikosti podniku, zavazování se k navyšování počtu zaměstnanců, nebo navyšování obratů i o 20% ročně a dokládání cenových nabídek.

„Velký problém je stále nefunkční monitorovací systém MS 2014+, jehož vytvoření bylo svěřeno Ministerstvu pro místní rozvoj. Systém trpí neustálými technickými komplikacemi a ztěžuje podávání žádostí o dotace,“ říká předseda Unie malých a středních podniků David Šeich a zároveň dodává, že systém má nefunkční help link, rozdílnou formu dokumentů i informací, elektronický podpis velice často hlásí neočekávané chyby, ztrácí se plné moci, špatně se ukládají povinné přílohy a systém dlouhodobě nedokáže vydávat rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Průzkum dále ukázal, že 72% podniků si navíc stěžuje na pomalost rozhodovacích procesů. „Máme potvrzeny informace, že firmy čekají od podání registrační žádosti do vydání rozhodnutí někdy i 19 měsíců,“ dodává David Šeich a zdůrazňuje, že k řešení situace by přispělo vyřešení problémů systému MS2014+ mezi dodavatelskou firmou a MMR, zvýšení počtu externích hodnotitelů a zrychlení hodnocení žádostí. Sdružení SME UNION uvedlo, že do konce září 2016 bylo v OPPI (operační program podnikání a inovací) vydáno mnoho rozhodnutí za téměř 700 miliónů Kč. Vyplaceno však bylo necelých 22 miliónů Kč. Současný stav vyvolává nejistotu především u bank, které poskytují přísliby k financování projektů a po roce a půl stále neznají výsledek rozhodnutí. Tím pádem banky ztrácí zájem podniky podporovat.

Průzkum: Zavádění EET aspiruje na podnikatelskou katastrofu desetiletí. 67% podnikatelů se obává velkých komplikací, systém výjimek je stále více zmatečný

 

Praha, 24. listopadu 2016 – Bleskový průzkum sdružení Unie malých a středních podniků (SME UNION), který se zaměřil na současné zavádění elektronické evidence tržeb (EET), opět potvrdil, že většina českých podnikatelů se s novým evidováním tržeb stále neztotožnila. Celkem 67% dotazovaných, kterých se zavedení EET týká již od 1. prosince letošního roku, se obává komplikací v chodu svého podniku, 20% podnikatelů v oblasti drobných služeb a pohostinství dokonce zvažuje ukončení podnikání.

Sdružení SME UNION, které v minulosti propagovalo, aby v České republice nebyla zavedena elektronická evidence tržeb, či alespoň aby z ní byli vyňati drobní podnikatelé se ziskem do 1-2 milionů korun, provedlo bleskový průzkum, v němž se soustředí na aktuální dění mezi českým pohostinstvím a Ministerstvem financí. Povinná EET by se měla týkat zhruba 50 000 podnikatelů. Průzkum, který byl realizovaný na vzorku 900 respondentů, dokládá, že 67% podnikatelů se nové evidence velmi obává, 15% dotazovaných nemá stále dostatečné informace a až 20% podnikatelů uvažuje o ukončení podnikatelské činnosti v přímé souvislosti se zavedením EET.

Již z minulých průzkumů vyplynulo, že zavedení EET v budoucnu negativně ovlivní chod podniků, podnikatelé se strachují z vysokých nákladů, časové náročnosti, zdržování od práce a s tím související zpomalení prodeje a obsluhy. Celý systém také přináší celou řadu nejistých výjimek. Mezi ně patří například výjimka dle aktuálního vyjádření ministra financí Andreje Babiše, že by v budoucnu elektronickou evidenci tržeb nemuseli využívat podnikatelé se ziskem do 250 tisíc korun. I ti však musejí mít zavedený systém EET k 1. prosinci.

„Zavádění EET už v řádech několika dnů aspiruje na zmatek a katastrofu desetiletí, celkový systém výjimek je stále velmi zmatečný. Drobní podnikatelé s ročním ziskem do 250 tisíc korun žijí v nejistotě, zda skutečně využijí elektronické vybavení, které si museli pořídit. Je možné, že nakonec budou z kategorie vyňati a EET se jich týkat vůbec nebude. Včerejší návrh pana Babiše o vyjmutí drobných podnikatelů a e-shopů, který přednesl na zasedání koaliční rady, všechny velmi překvapil. Je s podivem, že tuto skutečnost Ministerstvo financí zjistilo až těsně před oficiálním spuštěním EET,“ uvedl předseda Unie malých a středních podniků David Šeich.

NEJinovativnější firmou v Jihomoravském kraji je výrobce tlumičů STROJÍRNA OSLAVANY

Nový obrázek

8. listopadu 2016 – Třetí ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje zná svého vítěze. Stala se jím společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o. Firma se řadí nejen k předním evropským výrobcům hydraulických tlumičů pro podvozky kolejových vozidel, ale rovněž k vyhledávaným výrobcům přesných strojních dílců a součástí.

„Inovace pro nás představují jeden z kroků k naplnění naší vize – dostat se mezi elitu evropského strojírenství. Je to cesta k udržení konkurenceschopnosti a znamená především změny, které musíme vykonat v jednotlivých procesech. Po masové investici do technického subsystému v posledních pěti letech jsme se rozhodli inovovat tu náročnější část  firmy – její sociální subsystém,  procesy, chování  a přístupy lidí. Ocenění, které jsme získali je dokladem toho, že jsme vykročili tím správným směrem,“uvedla ředitelka divize ROZVOJ ve společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.oAlena Lubasová.

Druhou příčku obsadila firma MSR Engines s.r.o.,která se specializuje na vývoj a výrobu nízkoobjemových závodních i klasických spalovacích motorů a která mimo jiné vyvinula unikátní Jetsurf na motorový pohon.Společnost bodovala i v kategorii Nejlepší malá firma určené firmám s méně než 50 zaměstnanci. Třetí místo obsadila společnost ENBRA, a.s., která se profiluje jako klíčový partner v oblasti technického zařízení budov.

V rámci soutěže je udělován titul Skokan roku náležící firmě, která se v žebříčku meziročně posunula o nejvíce příček. Cenu získala společnost TopGis, s.r.o., která se z loňského 21. posunula na 13. místo. Geodetický podnik mimo jiné zajišťuje kompletní mapové podklady pro server Mapy.cz a poskytuje unikání systémy pro správu a práci s geodetickými daty.

NEJinovátorem v oblasti HR je Flowmon Networks a.s.

Zejména za inovativní systém vzdělávání zaměstnanců a příležitosti poskytované studentům formou stipendií, stáží a dalších programů obdržela hlavní cenu v nové kategorii NEJinovátor v oblasti HR společnost Flowmon Networks a.s. Firma se zabývá poskytováním řešení pro monitorování sítí a ochranu proti kybernetickým útokům. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 25. listopadu v Zetor Gallery v Brně.

V Jihomoravském kraji působí řada firem světového významu

Do třetího ročníku soutěže se přihlásilo téměř 150 účastníků, mezi kterými byla řada zajímavých
a technologicky vyspělých firem světového významu.V TOP 10 se umístili jak zkušení matadoři, kteří se pochlubili pokrokem oproti minulým ročníkům, tak i nováčci soutěže, kteří zaujali novými přístupy a řešeními,“
shrnul letošní ročník Svatopluk Bagara,ředitel BIC Brno, organizace pověřené realizací soutěže, a dodává: „Soutěž má za úkol především popularizovat inovace jako cestu k růstu malých a středních firem.Výsledky inovačního auditu, kterým soutěžící procházejí a který především hodnotí nastavení firemních procesů, navíc přinášejí firmám odborné rady, jak strategicky plánovat, efektivně řídit inovační proces a zvyšovat tím svou produktivitu a konkurenceschopnost.“

Fakt, že inovace mají v Jihomoravském kraji zelenou, potvrzuje i letošní vítěz hlavní kategorie, společnost STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.„Zahajujeme společný výzkumný projekt s VUT v Brně na zcela novou technologii tlumičů, která zatím v oblasti kolejové dopravy není nikde ve světě uplatněna. V oblasti obrábění složitých dílců přecházíme na robotizovanou výrobu. Čeká nás také dokončení systémové integrace všech firemních procesů tak, abychom rutinní činnosti zautomatizovali prostřednictvím informačních technologií natolik, aby pro zaměstnance vznikl dostatečný prostor pro tvůrčí činnost. Vždyť inovace jsou nekončící proces a potenciál našich zaměstnanců ještě určitě není v této oblasti zcela vyčerpán,“ uvádí Alena Lubasová, ředitelka divize ROZVOJ.

Výsledky soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016

  1. místo

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. se zabývá vývojem a výrobou tlumičů pro podvozky osobních kolejových vozidel. Produkty vyrábí dle vlastního technického know-how již od roku 1983.Ve svém výrobním programu nabízí 6 typových řad tlumičů, které upravuje na potřeby konkrétních zákazníků, výrobců a provozovatelů kolejových vozidel. Novinkou výrobního programu je vlastní řešení rotačního tlumiče, který nachází uplatnění např. u nízkopodlažních tramvají.Od roku 2002 se firma stala významným kooperačním partnerem – výrobcem vysoce přesných náročných součástí pro finální producenty v oblasti elektrotechnického průmyslu a manipulační techniky.

  1. místo

MSR Engines s.r.o. se specializuje na vývoj a výrobu nízkoobjemových závodních i klasických spalovacích motorů. Firma vyvinula specifický ultralehký Jet-surf, karbonové surfové prkno pro sportovní a rekreační využití poháněné spalovacím motorem. Služeb společnosti využívají firmy jako KTM Road Racing, MAXTER (karting), MVVS, 3W (letecké modelářství), JAWA Speedway a další.

  1. místo

ENBRA, a.s. působící na českém trhu od roku 1996, se specializuje na návrh komplexního řešení v oblasti vytápění a měření. Obchodní a zakázkové aktivity firmy zahrnují mimo jiné také oblast měření spotřeby tepla, indikace dodaného tepla v bytech, rozúčtování nákladů na vytápění, dodávky bojlerů, kotlů, tepelných čerpadel, termostatických radiátorových ventilů a mnoho dalšího.

Další firmy v TOP 10

Flowmon Networks a.s., ASIO, spol. s r.o., KSK Precise Motion, a.s., IReSoft, s.r.o., Mycroft Mind, a.s., PSI, spol. s r.o., MERCI, s.r.o.

 

Nejlepší malá firma

MSR Engines s.r.o.

 

Skokan roku

TopGis, s.r.o.

 

NEJinovátor v oblasti HR

Flowmon Networks a.s.

Soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016

Soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje je vyhlašována od roku 2014 a mohou se do ní hlásit malé a střední inovativní firmy s libovolným oborem podnikání a sídlem či významnými aktivitami v Jihomoravském kraji. Soutěž je vyhlašována Unií malých a středních podniků ČR (SME Union), dlouhodobým partnerem projektu je Jihomoravský kraj.

Cílem soutěže je najít a ocenit organizaci s nejlepším řízením inovací. Projekt dlouhodobě podporuje firmy v zavádění a rozvoji inovativních řešení a pomáhá úspěšné inovátory z řad firem představit veřejnosti a zvýšit tak povědomí o tom, že v Jihomoravském kraji působí řada firem světového významu.

1-3 misto

Více fotografií naleznete zde:

https://photos.google.com/share/AF1QipPc0-h_IhE52uu8PbLa3E4X0sKXhV5sw9ITuIACK2V2BBqWILshDkUiSxZso5ixFw?key=YlVibTV3VHRHVzVEeV9VX09QdGJwV00xcXhjT3dR

Informace o soutěži naleznete na webových stránkách soutěže www.nejinovator.cz.

 

Partneři soutěže:

Nejinovator

Nejinovator

Startuje další ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje. Firmy se mohou přihlásit do konce srpna.

 

Nový obrázek

Brno, 1. srpna 2016Úspěšná soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje je letos vyhlášena již potřetí.Ověřit úroveň inovační vyspělosti firmy a poměřit síly s konkurencí mohou opět malé a střední podniky působící v Jihomoravském kraji. Novinkou letošního ročníku je kategorie „NEJinovátor v oblasti HR“, která ocení společnosti s nejlepším řízením inovací v oblasti lidských zdrojů.Nejúspěšnější firmy budou vyhlášeny na listopadovém slavnostním galavečeru za účasti hejtmana Jihomoravského kraje.

„Velká konkurence, množství přihlášených a kvalita účastníků, kteří se do soutěže každoročně hlásí, potvrzuje, že Jihomoravský kraj patří na špici mezi regiony v oblasti inovací.Už teď je jasné, že vybrat mezi účastníky ty nejlepší bude nesmírně obtížné, protože ocenění by si zasloužila celá řada místních firem.Jsem také potěšen, že podpora spolupráce mezi soukromým sektorem, vědeckou sférou a vysokými školami se pozitivně projevuje v konkurenceschopnosti celého regionu,“uvádí hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Do soutěže se mohou přihlásit malé a střední firmy z Jihomoravského kraje, účastníky může opět nominovat i odborná veřejnost. Bezplatná registrace probíhá prostřednictvím webových stránek www.nejinovator.cz do 31. srpna 2016.

Hodnocení firem startuje 1. září 2016

O vítězi rozhodne inovační audit

Ve druhém kole firmy absolvují tzv. inovační audit, který stanoví silné a slabé stránky inovačního procesu, podá zprávu o úrovni inovacíve firmě a zároveň zmapuje úroveň znalostí a dovedností v této oblasti. Na základě výsledků auditu bude vyhlášeno TOP 10 firem s nejefektivnějším řízením inovací, pro které jsou připraveny ceny v celkové hodnotě více než 800 tisíc korun. Vítěz navíc získá právo užívat titul NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016 a bude mu zajištěna mediální publicita.

Novinkou letošního ročníku je speciální kategorie NEJinovátor v oblasti HR

Vedle hlavní kategorie bude uděleno ocenění „Skokan roku“ a „Nejlepší malá firma roku“, o které budou soutěžit firmy s méně než 50 zaměstnanci. Novinkou letošního ročníku je kategorie „NEJinovátor v oblasti HR“. „Pro soutěžící jsme připravili otázky zaměřující se na lidské zdroje a inovace v této oblasti, na základě kterých vybereme vítěze této speciální kategorie. Už teď je jasné, že to nebude snadný úkol, protože podle nedávného průzkumu je oproti celo unijnímu průměru Česká republika silná v oblasti financí, soukromých investic a právě v oblasti lidských zdrojů,“ popisuje Olga Hyklová, výkonná ředitelka české personální agentury AdvantageConsulting, která se na tvorbě HR auditu podílela.

Soutěž NEJinovátor Jihomoravského kraje 2016

V letošním roce se uskuteční již třetí ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje, které se každoročně zúčastní okolo 200 malých a středních firem s významnými aktivitami v Jihomoravském kraji. Cílem soutěže je podpořit inovační podnikání v regionu a ocenit firmy, které nejefektivněji pracují s inovacemi.

Soutěž vyhlašuje Unie malých a středních podniků ČR.Partnery soutěže jsou agentura CzechInvest, Svaz průmyslu a dopravy ČR,Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Krajská hospodářská komoraJižní Moravy, Regionální hospodářská komora Brno a další.

Registrace a další informace o soutěži jsou dostupné na webových stránkách www.nejinovator.cz.

Partneři:

Nejinovator

Nejinovator