Sociálně odpovědné veřejné zadávání zakázek v praxi

Sociálně odpovědné veřejné zadávání zakázek, o jehož prosazování se snaží MPSV, Unie malých a středních podniků velmi podporuje a vítá, že v praxi již zadavatelé veřejných zakázak začínají tyto principy používat, jelikož dosavadní hodnocení zakázek bez komplexnějšího hodnocení dopadů na region v praxi vytvářely nemalé problémy, a to nejen těmto regionům, ale i podnikatelům, kteří danou zakázku realizovali.

Koncept odpovědného veřejného zadávání lze definovat jako proces, při kterém organizace nakupuje produkty a služby a realizuje stavební práce způsobem, kdy získává maximální hodnotu za peníze z hlediska vytváření prospěchu pro společnost a ekonomiku a při minimálních škodách na životním prostředí. Zahrnuje tak v sobě jak důraz na princip „3E“ (economy, efficiency, effectiveness – hospodárnost, účelnost, efektivnost) tak i ohled na podporu zaměstnanosti a sociální a environmentální aspekty. Konkrétní implementace tohoto konceptu se opírá o tři níže definované priority:

  1. Diverzifikace dodavatelského řetězce: podpora soutěže, otevřenosti vůči dodavatelům a zvýšení diverzity dodavatelského řetězce.
  2. Podpora a rozvoj sociálně odpovědného veřejného zadávání: zohledňování sociálních aspektů při zadávání veřejných zakázek, a to jak s ohledem na sociální začleňování a podporu zaměstnanosti znevýhodněných osob, tak s důrazem na potírání nelegální práce, resp. dodržování pracovněprávních podmínek a bezpečnosti práce.
  3. Zohledňování celkové udržitelnosti a dopadů na životní prostředí: hledání ekologicky šetrných řešení, které jsou v rovnováze s důrazem na ekonomickou výhodnost a aktuální hospodářskou situaci.

Příklady z praxe zadávání zakázek dle těchto principů najdete níže na odkazech:

  1. Zakázky povodí Vltavy 
  2. Další příklady realizovaní