Průzkum mezi MSP o úsporách energií ve firmách a informovanosti o nich

Ústí nad Labem, Liberec 22. 5. a 28. 5. 2013: Průzkum se uskutečnil na vzorku 62 podnikatelů z řad malých a středních podniků, kteří se zúčastnili setkání Unie MSP CR s podporou kraje a okresních hospodářských komor v Ústeckém a Libereckém regionu. Dle hlasování podnikatelů vyplynulo, že podnikatelé nejsou dostatečně informováni o možnostech úspor energií od svých dodavatelů a nevyznají se ve složitých položkách na faktuře při vyúčtování. Nejčastěji zaznívaly názory: „Na fakturách za elektřinu i plyn je velmi složité se zorientovat, člověk neví, za co přesně platí a za co ne.“ a také „Příliš nevím o možnostech, jak na energiích uspořit.“

Ze setkání vyplynulo, že informovanost podnikatelů ohledně úspory energie je velmi nízká – žádný z přítomných podnikatelů nevěděl, jakou konkrétní sazbu za odběr elektřiny má u svého dodavatele sjednánu a zda je tato sazba optimální, resp. zda neplatí víc, než musí. Na otázku, zda podnikatelé rozumí položkám na faktuře od svého dodavatele při vyúčtování spotřeby za elektřinu či plyn, odpověděla kladně pouze necelá třetina podnikatelů. Položky za energie oproti číslům z elektroměru se musí přepočítávat koeficientem na rozdílné jednotky, což je pro zákazníka zbytečně složité. Odborníci ze společnosti E.ON Energie, a.s. na setkání vysvětlili, že tento problém složitého výpočtu není vinnou dodavatelů, nýbrž, že položky na faktuře vychází z energetické legislativy. Podnikatelé by proto měli kontaktovat svého dodavatele a žádat vysvětlení vyúčtování. „Naše společnost již také měnila vizuální podobu faktur elektřiny i plynu, aby lépe vyhovovaly našim zákazníkům,“ říká Martin Dvořák ze společnosti E.ON Energie, a.s.

Pouze tři podnikatelé z 62 přítomných si zjišťovali možnosti úspor u svého dodavatele. Nejvyužívanější formou úpory energie ve firmách byla dle většiny podnikatelů úsporná osvětlení a nejméně využívanou formou komplexní řešení úspor ve firmách či použití automobilů na CNG.