Diskuze s podnikateli „Energetické potřeby malých a středních podniků, ceny a úspory energií“ (Brno)

V Brně se 3. 10. 2011 sešli podnikatelé a zástupci Unie MSP ČR, aby našli řešení pro efektivnější využívání energie. Podnikatele zajímaly způsoby šetření energetické spotřeby. Většina z nich znala optimalizaci spotřeby především ve smyslu snížení intenzity osvětlení, úspornější žárovky. Na hlasy podnikatelů přišla zareagovat také společnost E.ON, která nabídla fixaci cen na dva roky, flexibilitu ohledně fakturací a pro své větší zákazníky nabídl dotaci na tepelná čerpadla.

michnuvpalac

 

 

 

 

Výsledky průzkumů mezi malými a středními podnikateli

Praha, 29. září 2011: Jak poroste cena energií v příštím roce a jak na ni reagují podnikatelé? V současné době z internetového průzkumu vyplynulo, že pro 60 % malých a středních podniků (MSP) je cena elektřiny na hranici přijatelnosti, pro 12 % je cena již příliš vysoká a 28 % je s cenami spokojeno. V telefonickém průzkumu je zde smířena s cenou 19% skupina respondentů, pro 69 % je na hranici přijatelnosti a pro 12 % je příliš vysoká. Pouze 32 % oslovených členů v telefonickém průzkumu je smířeno s cenou plynu a elektrické energie v příštím roce. To vyplynulo mimo jiné z výsledků průzkumů, které provedla mezi svými členy Unie MSP ČR.

Mezi nejčastější reakce dotazovaných po zodpovězení ankety patřily: „Především mě zajímá stabilita dodavatele a spolehlivost dodávek“ nebo „Moc energetice nerozumím, je to v elektřině i plynu velmi složité se zorientovat, člověk neví, za co přesně platí a za co ne.“

Proběhly celkem tři ankety. Bleskové internetové ankety na stránkách www.sme-union se zúčastnilo 133 respondentů, na rozšířenou verzi ankety o výhru odpovědělo 50 respondentů a telefonické ankety se zúčastnilo 225 podniků (členů). Otázky se týkaly problémů, které MSP trápí. K těm nejčastějším patřila špatná komunikace ze strany dodavatele, složitost vyúčtování, kdy spotřebitelé nevědí, za co platí a v neposlední řadě samozřejmě výše cen energií, s tím, že pokud se bude neúměrně zvedat, budou uvažovat o změně dodavatele.

Respondenti projevují zřetelnou míru nejistoty (která je výrazně větší než pocit ohrožení) obvykle kolem 50 %. Tendence řešit tuto situaci přitom věrohodně prokazuje obvykle méně než čtvrtina respondentů. Nejistota v pohybu podniků na energetickém trhu a znalosti problematiky konkurence je tedy zřejmá. Z hlediska ohrožení se jako primární komodita jeví elektrická energie. Možnost fixovat cenu energií jednoznačně vítá čtvrtina dotázaných. Zhruba polovina respondentů je z hlediska průzkumu nečitelných, což z charakteru odpovědí přičítáme neznalosti konkurenčních nabídek na trhu s energiemi obecně.

Situace na trhu s plynem je optimističtější, než na trhu s elektrickou energií a zde, u našeho vzorku respondentů, není tato komodita tak ohrožujícím faktorem jako elektřina. S ohledem na počet respondentů a míru nejistoty však s jistotou můžeme konstatovat pouze to, že za potenciálně ohrožující faktor považuje cenu plynu nadpoloviční většina dotázaných.

Poslední otázkou, na kterou oslovení členové SME odpovídali, bylo “Jak budete reagovat na zvýšení cen energií v příštím roce?” 47 % v telefonickém průzkumu uvedlo, že vyčká, co mu nabídne dodavatel, 32 % bude platit více a 21% se zaměří na fixaci cen. V internetovém průzkumu 60 % vyčká, 24 % přejde na fixaci cen a 16 % bude platit více.

Výsledky provedených anket prokázaly, že podniky sice očekávají s obavami zvýšení cen energií, proto už dnes jsou tyto ceny na hranici přijatelnosti, ale zároveň očekávají, zda dodavatelé přijdou s nějakou vhodnou nabídkou s benefity, které zvýšení cen vykompenzují.

„Výsledky ankety potvrdily, že nemůžeme nad problémem, kterým je zvyšování cen energií zavírat oči a musíme společně s dodavateli najít řešení a to takové, aby vyhovovalo všem. Zejména v segmentu malých a středních podniků je významně cítit vyčkávání na výhodnější nabídky dodavatelů energií a fixace cen. Zlepšit by se měla i komunikace ze strany menších dodavatelů energií ke svým zákazníkům.“ uvedl David Šeich, předseda Unie malých a středních podniků České republiky.

Archiv: významné kulaté stoly

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kulatý stůl z 14. 4. 2011 Novelizace občanského a obchodního zákoníku a dopady na MSP. Předkladatelé novelizace obchodníhopráva z Ministerstva spravedlnosti ČR v čele se svým ministrem a odborníci z oblasti práva na konferenci ve Sněmovně představili podnikatelům návrh nových zákoníků.

KS2

Kulatý stůl z 27.10. 2010 Kvalita paliv v ČR, analýza a vývoj, kde se stát i firmy se shodli – chceme zveřejnění nepoctivých benzínek! Ke společné diskusi zasedli zástupci státu (ministerstvo dopravy, ministerstvo průmyslu a obchodu), nezávislých institucí z oblasti výzkumu kvality pohonných hmot a komerční sféry.

KS3

Kulatý stůl Zavedení šrotovného v ČR, ano/ne 10.10.2009 za účasti ministra průmyslu a obchodu a hlavních automobilových sítí v České republice.

Kulatý stůl na téma Změny v zákoníku práce, 6. června 2009 za účasti ministra práce a soc.věcí o problematice Schwarz systému a možném řešení.

KS4

Kulatý stůl na téma Energetika a krize 28. 1. 2009 za účasti výzmnamných energetiků o cenách energie a navrhovaných změnách legislativy v souvislosti s hospodářskou krizí.

Anketa o zavedení Eura

Unie malých a středních podniků spolu s Hospodářskou komorou ČR uspořádaly anketu mezi českými firmami u příležitosti konání konference „Zavedení eura v ČR“. Ankety se zúčastnily tři stovky respondentů. Z výsledků kromě jiného vyplynulo, že tři čtvrtiny podnikatelů si přejí přijetí eura, přičemž většina respondentů si je vědoma souvisejících rizik či nevýhod jednotné měny a respondenti se považují za připravené. Téměř všichni očekávají vyšší inflaci.

Na dotaz, zda firmy podporují zavedení eura v ČR do roku 2012, zhruba tři čtvrtiny (73%) respondentů odpovídaly určitě ano, resp. spíše ano. Podnikatelé podporují euro především kvůli usnadnění obchodování v rámci jednotného trhu, pro odstranění nestability kurzu a tím pádem lepší možnosti plánování, v případě exportérů hraje významnou roli odstranění kurzových ztrát a příslib transparentní ho účetnictví.

Téměř polovina (46%) podnikatelů považuje euro za výhodné jak z pohledu profesního, tedy podnikatelského, tak z pohledu soukromého, tedy spotřebitelského.  Desetina responsí říkala, že není přijetí eura výhodné ani z jednoho z těchto pohledů, výhody eura pouze pro podnikatele očekává třetina firem, pouze pro spotřebitele 11%. Někteří respondenti uznávali, že zavedení eura se dosud téměř vždy negativně projevilo v některých životních situacích spotřebitelů, v jejich hodnocení ale převládal přínos pro českou výrazně proexportně orientovanou ekonomiku.

60 % podnikatelů odpovídajících v anketě se domnívá, že Česká republika je dostatečně připravena na přijetí eura. K rozhodujícím důvodům podle respondentů patří to, že je připravena soukromá sféra, české výrobky jsou dostatečně konkurenceschopné a ekonomika prosperuje. Nedostatky vidí respondenti především na straně státu, příklad jedné z odpovědí: „My už jsme připraveni dávno, ve státní správě nebude připraven nikdo nikdy“. Obavy mezi podnikateli panují z formálních administrativních překážek EU a z nerovnostmi mezi příjmy a inflací.

Téměř třetina firem nepředpokládá změnu ve své konkurenceschopnosti po přijetí eura (všechny formy v ČR budou mít stejné podmínky). Celkové zlepšení se podle nich bude týkat zvýšení stability kurzu, snazšího vývozu služeb a úspor transakčních nákladů (bankovní poplatky). Zhoršení naopak vidí například dovozci v tom, že nebudou profitovat z posilování koruny, firmy se obávají zvýšení cen vstupů a celkové inflace, která bude také vyvíjet tlak na růst mezd. Růst inflace očekává víc než 80 procent dotázaných.

Na dotaz, jaké investice si vyžádá přijetí eura pro Vaši firmu, odpovídali respondenti nejčastěji „žádné” (32 %), minimální 27 % a 17 % firem neumí na tuto otázku odpovědět.

Více než polovina (53%) respondentů uvedla, že již nyní obchodují v euru (na tuzemském i zahraničních trzích), průměrný podíl obratu obchodovaném v euru u těchto firem je téměř polovina (47%) celkového obratu. Většina podnikatelů podporuje, aby se na informování podnikatelských subjektů o rizicích a výhodách přijetí eura podílely kromě státní správy také podnikatelská sdružení a svazy.

euro_anketa_podnikatele_2.11.07

Výroční konference

Významnou výroční konferencí bylo např. “Zavedení eura v ČR” na Žofíně z roku 2007 s předsedou vlády ČR M.Topolánkem, vicepremiérem pro evropské záležitosti A. Vondrou, ministrem průmyslu a obchodu ČR M. Římanem, guvernérem České národní banky Z. Tůmou a národním koordinátorem zavedení eura v ČR O. Dědkem.

Video: České firmy volají po euru

Vzdělávací cyklus k financování projektů z fondů EU 4.4.2007

Unie malých a středních podniků ČR uspořádala ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR pro své členy významný cyklus čtrnácti odborných seminářů o evropských fondech „NOVÉ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007- 2013 Z POHLEDU PODNIKATELE“, kde vystoupili ministři i zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství, agentury CzechInvest, Evropské komise v ČR a další. Účastníci se seznámili s konkrétními možnostmi financování svých projektů a měli možnost si o svých projektech pohovořit přímo se zástupci státní správy.

Program_seminare_EUfondy_Stredni_Cechy_4_4_2007_new

TZ_zavery_EUfondy_MSP_26_11_071

Další pak navazoval celorepublikový cyklus vzdělávacích seminářů pro podnikatele „E v r o p s k é   f o n d y   A K T U Á L N Ě – pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky“s náměstkem pro evropské záležitosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR, prezidentem Hospodářské komory ČR, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ireny Moozové, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice a další.