Anketa o zavedení Eura

Unie malých a středních podniků spolu s Hospodářskou komorou ČR uspořádaly anketu mezi českými firmami u příležitosti konání konference „Zavedení eura v ČR“. Ankety se zúčastnily tři stovky respondentů. Z výsledků kromě jiného vyplynulo, že tři čtvrtiny podnikatelů si přejí přijetí eura, přičemž většina respondentů si je vědoma souvisejících rizik či nevýhod jednotné měny a respondenti se považují za připravené. Téměř všichni očekávají vyšší inflaci.

Na dotaz, zda firmy podporují zavedení eura v ČR do roku 2012, zhruba tři čtvrtiny (73%) respondentů odpovídaly určitě ano, resp. spíše ano. Podnikatelé podporují euro především kvůli usnadnění obchodování v rámci jednotného trhu, pro odstranění nestability kurzu a tím pádem lepší možnosti plánování, v případě exportérů hraje významnou roli odstranění kurzových ztrát a příslib transparentní ho účetnictví.

Téměř polovina (46%) podnikatelů považuje euro za výhodné jak z pohledu profesního, tedy podnikatelského, tak z pohledu soukromého, tedy spotřebitelského.  Desetina responsí říkala, že není přijetí eura výhodné ani z jednoho z těchto pohledů, výhody eura pouze pro podnikatele očekává třetina firem, pouze pro spotřebitele 11%. Někteří respondenti uznávali, že zavedení eura se dosud téměř vždy negativně projevilo v některých životních situacích spotřebitelů, v jejich hodnocení ale převládal přínos pro českou výrazně proexportně orientovanou ekonomiku.

60 % podnikatelů odpovídajících v anketě se domnívá, že Česká republika je dostatečně připravena na přijetí eura. K rozhodujícím důvodům podle respondentů patří to, že je připravena soukromá sféra, české výrobky jsou dostatečně konkurenceschopné a ekonomika prosperuje. Nedostatky vidí respondenti především na straně státu, příklad jedné z odpovědí: „My už jsme připraveni dávno, ve státní správě nebude připraven nikdo nikdy“. Obavy mezi podnikateli panují z formálních administrativních překážek EU a z nerovnostmi mezi příjmy a inflací.

Téměř třetina firem nepředpokládá změnu ve své konkurenceschopnosti po přijetí eura (všechny formy v ČR budou mít stejné podmínky). Celkové zlepšení se podle nich bude týkat zvýšení stability kurzu, snazšího vývozu služeb a úspor transakčních nákladů (bankovní poplatky). Zhoršení naopak vidí například dovozci v tom, že nebudou profitovat z posilování koruny, firmy se obávají zvýšení cen vstupů a celkové inflace, která bude také vyvíjet tlak na růst mezd. Růst inflace očekává víc než 80 procent dotázaných.

Na dotaz, jaké investice si vyžádá přijetí eura pro Vaši firmu, odpovídali respondenti nejčastěji „žádné” (32 %), minimální 27 % a 17 % firem neumí na tuto otázku odpovědět.

Více než polovina (53%) respondentů uvedla, že již nyní obchodují v euru (na tuzemském i zahraničních trzích), průměrný podíl obratu obchodovaném v euru u těchto firem je téměř polovina (47%) celkového obratu. Většina podnikatelů podporuje, aby se na informování podnikatelských subjektů o rizicích a výhodách přijetí eura podílely kromě státní správy také podnikatelská sdružení a svazy.

euro_anketa_podnikatele_2.11.07

Výroční konference

Významnou výroční konferencí bylo např. “Zavedení eura v ČR” na Žofíně z roku 2007 s předsedou vlády ČR M.Topolánkem, vicepremiérem pro evropské záležitosti A. Vondrou, ministrem průmyslu a obchodu ČR M. Římanem, guvernérem České národní banky Z. Tůmou a národním koordinátorem zavedení eura v ČR O. Dědkem.

Video: České firmy volají po euru

Vzdělávací cyklus k financování projektů z fondů EU 4.4.2007

Unie malých a středních podniků ČR uspořádala ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR pro své členy významný cyklus čtrnácti odborných seminářů o evropských fondech „NOVÉ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007- 2013 Z POHLEDU PODNIKATELE“, kde vystoupili ministři i zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství, agentury CzechInvest, Evropské komise v ČR a další. Účastníci se seznámili s konkrétními možnostmi financování svých projektů a měli možnost si o svých projektech pohovořit přímo se zástupci státní správy.

Program_seminare_EUfondy_Stredni_Cechy_4_4_2007_new

TZ_zavery_EUfondy_MSP_26_11_071

Další pak navazoval celorepublikový cyklus vzdělávacích seminářů pro podnikatele „E v r o p s k é   f o n d y   A K T U Á L N Ě – pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky“s náměstkem pro evropské záležitosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR, prezidentem Hospodářské komory ČR, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ireny Moozové, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice a další.